2019-10-27

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisinin 4. Sayısı YayımlandıAnadolu ve Balkan Araştırmaları Dergimizin 2. Cilt 4. Sayısı Yayımlanmıştır. 27 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 4. Sayıda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.:

Makale:

Sait Yağcı: Yugoslavya’nın Çöküşü’nün İç ve Dış Nedenleri / Internal and External Reasons of The Breakup of The Yugoslavia.
Fatma Özaba: Rodosçuk’ta Ev Mimarisi, Ev Eşyaları ve Giyim-Kuşam (1531 Numaralı Rodosçuk Şer‘iyye Sicili Işığında) / House Architecture, Household Goods and Clothing in Rodosçuk (In The Light of Rodoscuk Court Records Number 1531).
Mustafa Işık: H.1105 / M.1693-94 Tarihli ve 03648 Numaralı Maliyeden Müdevver Deftere Göre; Karinabad Kazasında Cizye Uygulaması / Cizye Practice in Karinabad District According to Maliyeden Müdevver Defter Number 03648 and Date H.1105 / M. 1693-94.
Mehmet Oran:  Son Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarınnın Yerel Tarih İle İlgili Görüşleri / Last Class Social Studies Teacher Views On Local History.
Ökkeş Narinç: İki Komşunun İlk İttifakı 1915-1918 (Osmanlı Devleti-Bulgaristan) / The First Alliance of Two Neighbours 1915-1918 ( Ottoman State-Bulgaria )
 
Çeviri:
 
Emine Güzel:  Bulgar Prensliği Hükümeti ile Şark Demiryolları İşletmesi Arasında Yapılan Sözleşme.

Kitap Tanıtımı:

Hatice Erdoğan: George RİTZER, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yayınları: 2016, 336 Sayfa, ISBN: 978-975-539-313-1.
 
Belgeler:
 
Levent Kayapınar , Elif Baksı, Bahar Özvardarlı, Mustafa Çelebi: 1532 Tarihli Müsellem Defterinde Tekirdağ Nahiyesi - II / The District of Tekirdağ in The Musellem Registers of 1532-Part-II

 

 

Dergimiz Uluslararası alan indekslerinde taranan bir dergi hüviyetindedir. Ayrıca şu indekslerde taranmaktadır:

Index Copernicus-idealonline-Crossref-JournalTOCs-Scilit-NSD Index (Norwegian Register for Scientific Journals)-İSAM-ERIH PLUS