NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

BALKAN ARAŞTIRMALARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BALKAM): Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'ni,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

f) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi'ni,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı:

Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlar’la ilgili yurt içi ve yurtdışındaki resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayınlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Balkan coğrafyasının tarihi ve kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,  projeler üretmek,  bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip ve temin etmek,

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek,

d) Üniversitede konularla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

e) Gerekli görüldüğünde, Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak,

g) Merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye; özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin; bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak,

h) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak,

i) Sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmak, işbirliğini geliştirmek,

j) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurtdışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği gitmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı veya aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Her yıl sonunda, o yıl içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, bilgi işlem dairesi başkanlığı ile Rektörlüğe bağlı ve ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde BALKAM programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,

g) Merkez bünyesinde sürdürülen araştırma, proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek,

h) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

ı) Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2)  Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek,

b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini hazırlamak,

ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek,

d) İki ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının çağrısıyla toplanmak ve oy çokluğuyla karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilecek en az bir en çok üç öğretim elemanı, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından belirlenecek toplam on beş üyeden oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Merkez Müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek,

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Yönetim Kurulunca getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi rektörü yürütür.